ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

(က)    ရေယာဉ်များ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား စက်တပ်ရေယာဉ်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာ ခုတ်မောင်းနိုင်စေရေးအတွက် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်ဥပဒေအရ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

FB_IMG_1566883394847

            (ထုံးဘိုဆိပ်ကမ်းရှိရေယာဉ်များအား တိုင်းတာစစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း)

( ခ )   ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ စစ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်း

မြစ်ကြောင်းသွား စက်တပ်ရေယာဉ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရေယာဉ်ဝန်ထမ်းများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် သတ်မှတ်လုပ်သက် အလိုက်  ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများ ပြုလုပ်စစ်ဆေး၍ ပထမတန်း ရေယာဉ်အုပ်(၂)ဦး၊ ဒုတိယတန်းရေယာဉ်အုပ်(၂၇)ဦးနှင့် တတိယတန်းရေယာဉ်အုပ် (၁၂)ဦး တို့အား   ရေယာဉ်အုပ်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

Picture1       (၁၈.၁.၂၀၂၀ နေ့တွင်   ရေယာဉ်အုပ်စာမေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း)

 ( ဂ )  ရေယာဉ်များအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း စက်မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အထက် ရေယာဉ်(၉)စီးနှင့် စက်မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက် ရေယာဉ်(၂)စီးအား ရေယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခွင့် လုပ်ငန်း လိုင်စင်များကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်များထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။

                  FB_IMG_1566883450525 (ပန်းတောင်းမြိုနယ်အတွင်း မြင်း(၂၀)အောက်ရေယာဉ်များလုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း)

(ဃ) ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းများကို ပန်းတောင်းမြို့ နယ်အတွင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

FB_IMG_1566883523089     (ရေကြောင်းဆိုင်ရာအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်း)

 

(င) ငွေလုံးငွေရင်းနှင့်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်စာရင်းအခြေအနေ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်  သာမန်အသုံးစရိတ်ကိုသာ ရရှိသုံးစွဲခဲ့ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရံပုံငွေရရှိသုံးစွဲ ခြင်းမရှိပါ။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပြည်မြို့၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အတွက်  အမှန်ရငွေ/သုံးငွေစာရင်းအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(ကျပ်ထောင်ပေါင်း)

စဉ် အကြောင်းအရာ မူလ
လျာထားငွေ
ဇန်နဝါရီလ
အတွင်း
ဇန်နဝါရီလ
အထိ
မှတ်ချက်
သာမန်စာရင်း      
ရငွေ ၂၈၀၀.၀၀၀ ၃၆၈.၆၄၂ ၁၁၁၃.၁၄၂
အခွန်အကောက်ရငွေ
သာမန်ရငွေ ၂၈၀၀.၀၀၀ ၃၆၈.၆၄၂ ၁၁၁၃.၁၄၂
သုံးငွေ ၂၅၀၇၅.၀၀၀ ၂၃၀၅.၈၂၀ ၈၈၇၈.၁၈၃
လစာစရိတ်၊ချီးမြှင့်ငွေများ ၁၅၆၀၀.၀၀၀ ၁၃၁၉.၀၀၀ ၅၂၄၆.၀၉၇
ခရီးစရိတ် ၄၀၀.၀၀၀ ၃၃.၆၀၀ ၃၃.၆၀၀
လုပ်အားခနှင့်ဆောင်ရွက်မှု ၈၉၃၅.၀၀၀ ၈၇၃.၂၂၀ ၃၄၅၈.၄၈၆
ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် ၁၁၀.၀၀၀ ၈၀.၀၀၀ ၁၁၀.၀၀၀
အခြား ၃၀.၀၀၀ ၃၀.၀၀၀