ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ

Licence -NOTIFICATION 2-2019_20200122_0001_Page_1Licence -NOTIFICATION 2-2019_20200122_0001_Page_2Licence -NOTIFICATION 2-2019_20200122_0001_Page_3

Licence procedure 2020 website_Page_1Licence procedure 2020 website_Page_2Licence procedure 2020 website_Page_3