ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစု

ရေကြောင်းဌာနခွဲ စာမေးပွဲဌာနစု

အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်လိုပါက ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာစုတွင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

၁။      ရေယာဉ်မှူး (နိုင်ငံခြားသွား) နှင့်  ရေယာဉ်မှူး (အိမ်နီးချင်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက်  ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်နှင့် နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၂။       ပထမအရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား) နှင့် ပထမအရာရှိ (အိမ်နီးချင်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ အချက်ပြစာမေးပွဲ နှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၃။      အရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက်  ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ အချက်ပြစာမေးပွဲ နှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၄။      ရေယာဉ်မှူး (မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက်  ပင်လယ် ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည် ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၅။      ပထမအရာရှိ (မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ် ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်  သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည် ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၆။      ရေယာဉ်မှူးပါမစ် (Master Permit) လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန်နှင့်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက်လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူ ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊

၇။      ပဲ့နင်းမှူးလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက်   ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေး ရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၈။      ရေယာဉ်အုပ်လက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက်   လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၉။      သင်္ဘောသားမှတ်ပုံတင်နှင့် မှတ်တမ်းစာအုပ် (SIRB) ထုတ်ယူရန်၊ Pre-sea သင်တန်း တက်ရောက်ရန်၊ Landing Craft Transport (LCT) ရေယာဉ်ပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အတွက် မျက်စိစစ်ဆေးရန်နှင့် SIRB တွင် ရာထူးအဆင့် ပြန်လည်ပြောင်းလဲရန် အတွက်လျှောက်ထားခြင်း။


ရေယာဉ်မှူး (နိုင်ငံခြားသွား) နှင့်  ရေယာဉ်မှူး (အိမ်နီးချင်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက်  ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန် နှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။      ရေယာဉ်မှူး (နိုင်ငံခြားသွား) နှင့်  ရေယာဉ်မှူး  (အိမ်နီးချင်းသွား)   ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်

          စာမေးပွဲအတွက် –

(က)    ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်  လျှောက်ထားရာတွင်   လိုအပ်သော   စာရွက်စာတမ်းများ၊

(ခ)     မျက်စိစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်     

(ဂ)     နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်  လျှောက်ထားရာတွင်   လိုအပ်သော   စာရွက် စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

***Download Here:  Application for Examination of Master (Seagoing ships engaged on International Voyage) and Master (Seagoing ships engaged on Near Coastal Voyage)

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-         

ပထမအရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား)နှင့် ပထမအရာရှိ (အိမ်နီးချင်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင် လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ အချက်ပြ စာမေးပွဲနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လျှောက် ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များ ရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


ပထမအရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား)  နှင့် ပထမအရာရှိ(အိမ်နီးချင်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက်  ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ အချက်ပြစာမေးပွဲ နှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။      ပထမအရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား)  နှင့် ပထမအရာရှိ (အိမ်နီးချင်းသွား)  ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်

စာမေးပွဲအတွက်-

(က)    ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်     လျှောက်ထားရာတွင်  လိုအပ်သော   စာရွက်စာတမ်းများ၊

(ခ)    မျက်စိစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊

(ဂ)     ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း များနှင့်

(ဃ)    အချက်ပြစာမေးပွဲနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင် ပါသည်။

***Download Here:  Application for Examination of Chief Mate (Seagoing ships engaged on International Voyage) and Chief Mate (Seagoing ships engaged on Near Coastal Voyage)

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-

 ပထမအရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား)နှင့် ပထမအရာရှိ (အိမ်နီးချင်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက်ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ အချက်ပြ စာမေးပွဲနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


အရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင် လုပ်သက် စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ အချက်ပြစာမေးပွဲ နှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၁။      အရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက်- 

(က)   ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်    လျှောက်ထားရာတွင်  လိုအပ်သော     စာရွက်စာတမ်းများ၊         

(ခ)     မျက်စိစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊

(ဂ)     ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်း များနှင့်

(ဃ)    အချက်ပြစာမေးပွဲနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

***Download Here:  Application for Examination of Officers in charge of a navigational watch on Seagoing ships

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-          

အရာရှိ (နိုင်ငံခြားသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ အချက်ပြစာမေးပွဲနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆို ရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


ရေယာဉ်မှူး(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန် နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။      ရေယာဉ်မှူး(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက်-

(က)    ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်    လျှောက်ထားရာတွင်   လိုအပ်သော    စာရွက်စာတမ်းများ၊         

(ခ)     မျက်စိစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်

(ဂ)     နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

***Download Here:  ရေယာဉ်မှူး(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်


၂။       ရေယာဉ်မှူး (မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်  သက်တမ်း တိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

***Download Here:  ရေယာဉ်မှူး(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-          

ရေယာဉ်မှူး (မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်  သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


ပထမအရာရှိ(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား)  ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန် နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။      ပထမအရာရှိ(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာမေးပွဲ အတွက်-

(က)    ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်   လျှောက်ထားရာတွင်   လိုအပ်သော     စာရွက်စာတမ်းများ၊

(ခ)     မျက်စိစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ နှင့်

(ဂ)     နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်   လျှောက်ထားရာတွင်  လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

 ***Download Here:  ပထမအရာရှိ(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား)

၂။       ပထမအရာရှိ (မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်  သက်တမ်း တိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

 ***Download Here:  ပထမအရာရှိ(မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား)

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-         

ပထမအရာရှိ (မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ် ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်း တိုးရန်နှင့်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်  လျှောက်ထား ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းလျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။


  ရေယာဉ်မှူးပါမစ် (Master Permit) လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။      ရေယာဉ်မှူးပါမစ် (Master Permit) လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါ သည်။

***Download Here:  ရေယာဉ်မှူးပါမစ် (Master Permit) လက်မှတ်

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-

ရေယာဉ်မှူးပါမစ် (Master Permit) လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန် နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


ပဲ့နင်းမှူးလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိစစ်ဆေးရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။      ပဲ့နင်းမှူးလက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက်-

(က)    ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်  လျှောက်ထားရာတွင်  လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ၊

(ခ)     မျက်စိစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများနှင့်

(ဂ)     ရေးဖြေနှင့် နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

***Download Here:  ပဲ့နင်းမှူးလက်မှတ်

၂။       ပဲ့နင်းမှူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်  အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

***Download Here:  ပဲ့နင်းမှူးလက်မှတ်

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-

ပဲ့နင်းမှူးလက်မှတ် စာမေးပွဲအတွက်  ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိ စစ်ဆေး ရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များ ရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


ရေယာဉ်အုပ်လက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ရေယာဉ်၀န်ထမ်းလုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိ  စစ်ဆေးရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန် နှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံး ခြင်းအတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း၊

၁။      ရေယာဉ်အုပ်လက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက်-

(က)   ရေယာဉ်၀န်ထမ်းလုပ်သက်စစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊

(ခ)     မျက်စိစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် 

(ဂ)     ရေးဖြေနှင့်နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

 ***Download Here:  ရေယာဉ်အုပ်လက်မှတ်

၂။       ရေယာဉ်အုပ်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း အတွက် လက်မှတ် အသစ်ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်  လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

 ***Download Here:  ရေယာဉ်အုပ်လက်မှတ်

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-

ရေယာဉ်အုပ်လက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက် ရေယာဉ်၀န်ထမ်း လုပ်သက်စစ်ဆေးရန်၊ မျက်စိ စစ်ဆေးရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်၊ လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း အတွက် လက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည် များရှိပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင်  လာရောက်၍ လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


သင်္ဘောသားမှတ်ပုံတင်နှင့် မှတ်တမ်းစာအုပ် (SIRB) ထုတ်ယူရန်၊ Pre-sea သင်တန်း တက်ရောက်ရန်၊ Landing  Craft  Transport  (LCT) ရေယာဉ်ပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အတွက် မျက်စိစစ်ဆေးရန်နှင့် SIRB တွင် ရာထူးအဆင့် ပြန်လည်ပြောင်းလဲရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း

မျက်စိစစ်ဆေးရန်* လျှောက်ထားရာတွင်-

၁။      သင်္ဘောပေါ်သို့ စတင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်လိုသည့် သင်္ဘောသားများအနေဖြင့် သင်္ဘောသား မှတ်ပုံတင်နှင့် မှတ်တမ်းစာအုပ် (SIRB) ထုတ်ယူရန်အတွက် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ရေကြောင်း ဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများဖြင့် လာရောက် လျှောက်ထားရမည်-

 (က)    ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ၊

 (ခ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)၊

(ဂ)     MMU/MMMC ကျောင်းသားဖြစ်လျှင် ကျောင်းဆင်းလက်မှတ်(မိတ္တူ)၊      

(သို့မဟုတ်)

Landing Craft Transport ( LCT ) ရေယာဉ်ပေါ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီးသူ များအနေဖြင့်  Article လက်မှတ်(မိတ္တူ)၊

(သို့မဟုတ်) 

Pre-sea သင်တန်းဆင်းသူများအနေဖြင့် သက်တမ်းရှိမျက်စိစစ်ဆေးပြီးကြောင်း လက်မှတ် 

(သို့မဟုတ်)

Safety Familiarization   and   BasicTraining လက်မှတ်(မိတ္တူ) နှင့်   Pre-sea  လက်မှတ်(မိတ္တူ)၊

(ဃ)     ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ (၃၂ မီလီမီတာ × ၄၀ မီလီမီတာ) နှင့်

(င)     ငွေသွင်းချလံ (သို့မဟုတ်) ငွေသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား။

၂။       Pre-sea သင်တန်း တက်ရောက်ရန်အတွက် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများဖြင့် လာရောက် လျှောက်ထားရမည်-

(က)    ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ၊

(ခ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊

(ဂ)     အခြေခံပညာအထက်တန်း ( ၁၀ )  တန်းအောင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)၊

(ဃ)    ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ (၃၂ မီလီမီတာ × ၄၀ မီလီမီတာ)၊ နှင့်

(င)     ငွေသွင်းချလံ (သို့မဟုတ်) ငွေသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား။

၃။      Landing  Craft  Transport  (LCT) ရေယာဉ်ပေါ်တွင် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတွက်   ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက် စာတမ်းအထောက်အထားများဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်-

          (က)   ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ၊

          (ခ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊

          (ဂ)      အခြေခံပညာအလယ်တန်း ( ၈ )တန်း အောင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)၊

          (ဃ)    ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ (၃၂ မီလီမီတာ × ၄၀ မီလီမီတာ)၊ နှင့်

          (င)     ငွေသွင်းချလံ (သို့မဟုတ်) ငွေသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား။

* ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဒေါပုံသင်္ဘောကျင်းရှိ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ မျက်စိ  စစ်ဆေးခန်း၌ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် သောကြာနေ့တိုင်းတွင် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ် ပါသည်။

SIRB တွင် ရာထူးအဆင့် ပြန်လည်ပြောင်းလဲရန်အတွက် လျှောက်ထားရာတွင်-

၁။      Seafarers  Identification  and  Record Book (SIRB)တွင် ရာထူးအဆင့် ပြန်လည်  ပြောင်းလဲရန်အတွက် ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် ( ၁ ) နှစ်ရှိပြီးသူများ* သည် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်-

          (က)    ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ၊

          (ခ)     Seafarers  Identification  and  Record   Book  (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)၊

          (ဂ)     မျက်စိစစ်ဆေးအောင်မြင်ကြောင်း လက်မှတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)၊ နှင့်

          (ဃ)   ပြောင်းလဲလိုသော ရာထူးအဆင့်တွင် ကိုင်ဆောင်ရမည့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်(Certificate of Competency) (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)။

* General Service (G/S) ရာထူးမှ  Ship  Cook(S/Cook)  ရာထူးသို့ ပြောင်းလဲ ရာတွင်  ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် မလိုအပ်ဘဲတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်               

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်-

သင်္ဘောသားမှတ်ပုံတင်နှင့် မှတ်တမ်းစာအုပ် (SIRB) ထုတ်ယူရန်၊ Pre-sea သင်တန်း တက်ရောက်ရန်၊ Landing  Craft  Transport  (LCT) ရေယာဉ်ပေါ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အတွက် မျက်စိစစ်ဆေးရန်နှင့် SIRB တွင် ရာထူးအဆင့် ပြန်လည် ပြောင်းလဲရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များ ရှိပါက ရုံးချိန် အတွင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၉၅၅၆၀၄၇ သို့ ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစုသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။