ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရယူရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) များ ခေါ်ယူခြင်း

Tender for SID.jpg