ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရယူရန္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ (Open Tender) မ်ား ေခၚယူျခင္း

Tender for SID.jpg