ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေရေၾကာင္းဌာနခြဲ၊ စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေၾကျငာခ်က္ (၇/၂၀၁၇)

ံDownload Here! CHIEF MATE NOTICE