ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေရေၾကာင္းဌာနခြဲ၊ စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေၾကျငာခ်က္ (၈/၂၀၁၇)

* Download Here! OOW (BOE) NOTICE